Home  NCHU  CANR  70 Anniversiry Library AEMP Office of Int'l Affair APRC Other Websites  Site Map  Login   中文 English
 
 
Students
Recruiting Students
Course Map
Graduation Requirements
Off-Campus Internship
AE Seminar Video
Sharing and Exchange
Annual Scholarship Winners
Emergency Numbers
Student Association
  Director-Generals
  Announcements
  Honors
Farm Service Group
Essay Competition
Foreign Students
 
New Album
Students
Home > Students > Student Association-Director-Generals
Director-Generals
Director-Generals of Student  Association 
2022-2023:  CHEN,YUN-XIN
2021~2022:    LO,YI-HSUEH
2020~2021:    LIAO,RUO-KAI
2019~2020: LI,JE-SHIAN
2018~2019: LI,JUO-YUAN
2017~2018: LIN,JIAN-QUAN
2016~2017: ZHU,YOU-DE
2015~2014: YE,PEI-XUAN
2014~2013: CHEN,LIANG-WEI
2013~2012: ZHOU,YU-YOU 
2012~2011: LUO,HAN-SING
2011~2010: YANG,YUN-HA
2010~2009: CHEN,CI-AN
2009~2008: LI,YUN-RONG
2008~2007: WU,DAI-LU
2007~2006: CHEN,GUAN-YU
2006~2005: WANG,SIN-PING 
2005~2004: HU,JI-ZHONG
2004~2003: HONG,GUO-SIOU
2003~2002: CIOU,JIAN-HONG
2002~2001: CHEN,SIAO-YU


國立中興大學應用經濟學系系學會組織章程