Home NCHU 70 Anniversiry Library AEMP Office of Int'l Affair ANRPRC Other Websites  Site Map  Login   中文 English
 
 
Students
Recruiting Students
Course Map
Graduation Requirements
Off-Campus Internship
AE Seminar Video
Sharing and Exchange
Annual Scholarship Winners
Emergency Numbers
Student Association
  Director-Generals
  Announcements
  Honors
Farm Service Group
Essay Competition
Foreign Students
Students
Home > Students > Student Association-Director-Generals
Director-Generals
Director-Generals of Student  Association 
2018~2019: LI,JUO-YUAN
2017~2018: LIN,JIAN-QUAN
2016~2017 ZHU,YOU-DE
2015~2014 YE,PEI-XUAN
2014~2013 CHEN,LIANG-WEI 
2013~2012 ZHOU,YU-YOU 
2012~2011 LUO,HAN-SING
2011~2010 YANG,YUN-HAO
2010~2009 CHEN,CI-AN
2009~2008 LI,YUN-RONG 
2008~2007 WU,DAI-LUN
2007~2006 CHEN,GUAN-YU
2006~2005 WANG,SIN-PING 
2005~2004HU,JI-ZHONG
2004~2003 HONG,GUO-SIOU
2003~2002 CIOU,JIAN-HONG
2002~2001 CHEN,SIAO-YU


國立中興大學應用經濟學系系學會組織章程