Home NCHU 70 Anniversiry Library AEMP Office of Int'l Affair ANRPRC Other Websites  Login   中文 English
 
 
Students
Recruiting Students
Course Map
Graduation Requirements
AE Seminar Video
Sharing and Exchange
Annual Scholarship Winners
Emergency Numbers
Student Association
  Director-Generals
  Announcements
  Honors
Farm Service Group
Essay Competiton
Students
Home > Students > Student Association-Director-Generals
Director-Generals
Director-Generals of Student  Association 
2018~2019: LI,JUO-YUAN
2017~2018: LIN,JIAN-QUAN
2016~2017 ZHU,YOU-DE
2015~2014 YE,PEI-XUAN
2014~2013 CHEN,LIANG-WEI 
2013~2012 ZHOU,YU-YOU 
2012~2011 LUO,HAN-SING
2011~2010 YANG,YUN-HAO
2010~2009 CHEN,CI-AN
2009~2008 LI,YUN-RONG 
2008~2007 WU,DAI-LUN
2007~2006 CHEN,GUAN-YU
2006~2005 WANG,SIN-PING 
2005~2004HU,JI-ZHONG
2004~2003 HONG,GUO-SIOU
2003~2002 CIOU,JIAN-HONG
2002~2001 CHEN,SIAO-YU


國立中興大學應用經濟學系系學會組織章程